تعریف شغل :

کارشناس فروش مجازی شخصی است که وظیفه جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی خود را در فضای مجازی دارد و باید بتواند پاسخگویی به سوالات مشتریان جدید و قدیم باشد و پیگیری روندکاری مشتریان را در واحد پشتیبانی عهده دار است.

شایستگی های تخصصی :

نظم و دقت بالا، حضور مدام، مهارت متقاعد کردن، مهارت مذاکره، مهارت یافتن راه های جدید برای کمک در تصمیم گیری مشتریان، ثبت فعالیت انجام شده در سایت

درخواست استخدام برای این آگهی